top of page
Abstract Lines

Cross-border surveillance differences: tick-borne encephalitis and Lyme borreliosis in the Czech Republic and Poland, 1999-2008

Autorzy

Paweł Stefanoff, Hana Orliková, Vladimir Príkazský, Čestmir Beneš, Magdalena Rosińska.

Bibliografia

Cent Eur J Public Health 2014; 22(1): 54-9.

Inspirująca praca przedstawiająca prostą metodę oceny funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego w różnych krajach. Porównaliśmy po prostu częstość rejestracji (zapadalność) dwóch chorób odkleszczowych w przygranicznych rejonach Polski i Czech. Zaobserwowaliśmy bardzo wysoki "gradient", skok zapadalności na granicy, w niektórych latach sięgający 10-krotnie wyższej zapadalności po czeskiej stronie. Granica państwowa nie stanowi wystarczającej bariery dla kleszczy, zwierząt a nawet przemieszczania się ludzi, aby wytłumaczyć tak istotną różnicę. W związku z tym uznaliśmy, że jedynym wytłumaczeniem tych różnic są różnice w funkcjonowaniu nadzoru, świadomości lekarzy lub dostępu do diagnostyki.

bottom of page